các hàm trong excel

Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft được thiết kế để giúp ghi lại, trình bày các thông tin xử lý dưới dạng bảng, thực hiện tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan có trong bảng từ Excel.Ngày nay Microsoft Excel là một phần mềm vô cùng quan trọng đối với dân văn phòng, và để sử dụng thành thạo được Excel đầu tiên chúng ta phải biết về các hàm cơ bản trong Excel.

Các hàm cơ bản trong Excel dưới đây có cấu trúc rất đơn giản nhưng lại có tác dụng vô cùng hiệu quả trong tính toán cũng như thực hiện công việc thống kê.

Các bài viết tham khảo:

Danh sách các hàm cơ bản trong Excel:

 • Nhóm hàm số học
  • Hàm INT: Hàm lấy giá trị là phần nguyên
  • Hàm MOD: Hàm cho giá trị là phần dư
  • Hàm ROUND: Hàm làm tròn số
 • Nhóm hàm ngày tháng
  • Hàm TODAY: Hàm ho giá trị là ngày tháng
  • Hàm DAY: Hàm cho giá trị ngày của biểu thức
  • Hàm MONTH: Hàm cho giá trị tháng của BT
  • Hàm YEAR: Hàm cho giá trị là năm của BT
 • Nhóm hàm văn bản
  • Hàm LEFT: Hàm lấy ký tự từ bên trái sang
  • Hàm RIGHT: Hàm lấy ký tự từ bên phải sang
  • Hàm MID: Hàm lấy ký tự từ bên trong chuỗi
 • Nhóm hàm Logic
  • Hàm AND: Và
  • Hàm OR: Hoặc
  • Hàm IF: Hàm điều kiện nếu
 • Nhóm hàm thống kê
  • Hàm SUM: Tính tổng các giá trị trong ô
  • Hàm AVERAGE: Tính giá trị trung bình
  • Hàm MAX: Tìm giá trị lớn nhất
  • Hàm MIN: Tìm giá trị nhỏ nhất
  • Hàm RANK: Xếp hạng các giá trị
  • Hàm COUNT: Hàm đếm (đếm số ô không trống)
  • Hàm COUNTIF: Hàm đếm (có điều kiện)
  • Hàm SUMIF: Tính tổng(có điều kiện)


1.Nhóm hàm số học
:

Hàm INT: Hàm lấy giá trị là phần nguyên.

Cú pháp: INT (X)

Hàm cho giá trị là phần nguyên của X

VD: =INT(10/3) =INT(3.9); =INT(3); INT(3.2) đều cho kết quả là 3

Hàm MOD: Hàm cho giá trị là phần dư.

Cú pháp: MOD ( a,b)

Hàm MOD cho giá trị là phần dư của phép chia a:b

VD: =MOD(16,3) Kết quả {1}

Hàm ROUND: Hàm làm tròn số.

Cú pháp: ROUND ( X,n)

Hàm làm tròn n số của X

– Nếu n dương ( n>0) sẽ làm tròn số bên phải kể từ vị trí dấu chấm thập phân

 

 

Nếu n âm ( n<0) sẽ làm tròn số bên trái kể từ vị trí dấu chấm thập phân.

2.Nhóm hàm ngày tháng:

Hàm TODAY: Hàm cho giá trị là ngày tháng hiện tại của máy tính.

 

 

Cú pháp: TODAY()

 

Hàm DAY: Hàm cho giá trị là ngày của biểu thức số.

 

 

Cú pháp: DAY(số)

 

Hàm MONTH: Hàm cho giá trị là tháng của biểu thức số.

Cú pháp: MONTH ( số)

Hàm YEAR: Hàm cho giá trị là năm của biểu thức số.

Cú pháp: YEAR (số)

3.Nhóm hàm văn bản

Hàm LEFT: Hàm lấy ký tự từ bên trái sang

 

Cú pháp: LEFT ( X,n) Hàm LEFT lấy n ký tự từ bên trái sang của văn bản X

 

Hàm RIGHT: Hàm lấy ký tự từ bên phải sang

 

Cú pháp: RIGHT ( X,n) Hàm RIGHT lấy n ký tự từ bên phải sang của văn bản X

 

Hàm MID: Hàm lấy ký tự bên trong của chuỗi.

 

Cú pháp: MID (X, m, n) Hàm MID lấy n ký tự trong chuỗi X bắt đầu từ vị trí m.

4.Nhóm hàm Logic

Hàm AND: và

Cú pháp: AND ( điều kiện 1, điều kiện 2, …) Hàm nhận giá trị đúng nếu mọi điều kiện là đúng, ngược lại hàm nhận giá trị sai

Ví dụ : = AND (5>3,2>0,-2>-8) Kết quả {True}

Hàm OR: hoặc

Cú pháp: OR ( điều kiện 1, điều kiện 2, ….) Hàm nhận giá trị đúng nếu tồn tại một điều kiện là đúng, ngược lại hàm nhận giá trị sai

Ví dụ : = OR (3>3,2>8,4>8,1>0)         Kết quả {True}

Hàm IF: Nếu

Cú pháp: IF ( điều kiện, giá trị 1, giá trị 2) Nếu điều kiện đúng thì hàm trả về giá trị 1, ngược lại hàm nhận giá trị 2

VD 1: Tính PCCV, biết rằng nếu chức vụ là Giám đốc thì PCCV: 150000, ngoài ra không có PCCV.

Tại ô C2 ta đánh công thức:

VD 2 Tính tiền Khen thưởng, biết rằng:

–         Nếu chức vụ là NV và Mã KT là A, thì được thưởng 150000 đ. Ngoài ra không có thưởng.

Tại ô D2 ta đánh công thức:

VD3: Tính tiền Thưởng, biết rằng: Nếu chức vụ là NV hoặc Mã KT là A, thì được thưởng 150000 đ. Ngoài ra không có thưởng.

Tại ô D2 ta đánh công thức:

Nếu có nhiều điều kiện ( nhiều hàm IF ) thì cuối dãy hàm IF đó ta mới đóng ngoặc. Nghĩa là có bao nhiêu hàm IF thì đóng bấy nhiêu ngoặc.

VD: Tính PCCV biết rằng:

 • Nếu chức vụ là GĐ, thì PCCV là: 200.000 đ
 • Nếu chức vụ là PGĐ, thì PCCV là: 150.000 đ
 • Nếu chức vụ là TP, thì PCCV là: 100.000 đ
 • Nếu chức vụ là PP, thì PCCV là: 60.000 đ

–    Ngoài ra không có PCCV.

5.Nhóm hàm thống kê

Hàm SUM: Hàm tính tổng

Cú pháp: SUM (vùng)

Hàm AVERAGE: Hàm tính giá trị trung bình

Cú pháp: AVERAGE ( vùng)

 Hàm MAX: Hàm tìm giá trị lớn nhất.

Cú pháp: MAX (vùng)

Hàm MIN: Hàm tìm giá trị bé nhất.

Cú pháp: MIN (vùng)

Hàm RANK: Hàm xếp thứ hạng.

Cú pháp: RANK ( ô cần xếp thứ, vùng cần so sánh)

*) Vùng cần so sánh: Thường để ở chế độ giá trị tuyệt đối:$

VD: Xếp thứ cho bảng dưới đây dựa vào cột tổng điểm:

Tại ô C2 ta đánh công thức

Hàm COUNT: Hàm đếm (đếm số ô không trống)

 

 

Cú pháp:

COUNT ( vùng)

Hàm COUNT đếm số ô có trong vùng. Nhưng chỉ đếm những ô có kiểu dữ liệu là kiểu số.

Hàm COUNTIF: Hàm đếm có điều kiện

Cú pháp:

COUNTIF ( Vùng cần đếm, ô điều kiện)

Đếm số ô có trong vùng với điều kiện đã chỉ ra ở ô điều kiện.

Hàm COUNTIF đếm ô có kiểu dữ liệu là kiểu số và cả kiểu ký tự.

VD: Đếm xem có bao nhiêu người có mức lương là:

650.000 đ.

Tại ô B6 ta đánh công thức:

hàm excel

 

Hàm SUMIF: Hàm tính tổng có điều kiện.

 

Cú pháp:

SUMIF ( cột1, điều kiện, cột 2)

* Điều kiện bao giờ cũng phải bỏ trong dấu “nháy kép”

VD: Tính tổng Lương chính của những người có Chức vụ là TP

Tại ô D6 ta đánh công thức:

 

Tham khảo các hàm cơ bản trong Excel theo Microsoft tại đây

Trên đây là các hàm cơ bản trong Excel cho người sử dụng.Mong rằng có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình sử dụng Excel !!!!

 

Các hàm cơ bản trong Excel thông dụng nhất
4.5 (90%) 2 votes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here